Pohár rozhlasu
s Českou spořitelnou 2021

52. ročník soutěže školních družstev pořádané Českým atletickým svazem
patronem letošního ročníku soutěže jsou Kristiina Mäki a Diana Mezulianíková

Propozice závodu 2020

Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou 2020
52. ročník atletické soutěže školních družstev


Pohár rozhlasu (PR) je tradiční každoroční soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování.

Kategorie III (mladší žáci a mladší žákyně) a kategorie IV (starší žáci a žákyně) je zařazena do Sportovní ligy škol o Pohár ministra školství. Více na www.sportovniligaskol.cz

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ:

  • Okresní a obvodní kola: do 15. 5. 2020 (vždy v úterý / středu / čtvrtek)
  • Krajská finále: do 29. 5. 2020
  • Republikové finále: úterý 9. 6. 2020, Uherské Hradiště

Bližší informace o okresních (obvodních) kolech a krajských finále získáte v propozicích a od příslušných krajských garantů.KATEGORIE:

Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích.

Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků (závodnic) ve všech úrovních soutěže.

Kategorie III – žáci 6. – 7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií

(základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Kategorie IV – žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií

(základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:

• Družstvo je složeno z žáků jedné školy

• Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže.

Pořadatelé okresních a obvodních kol, krajských finále a republikového finále jsou povinni zpracovat výsledky v programu Atletická kancelář 2 – Pohár rozhlasu.

PŘIHLÁŠKA:

Školy se přihlašují přes online přihlášku na webu www.poharrozhlasu.cz v sekci: Přihláška.

DISCIPLÍNY:

Kategorie IV - st. žáci
60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60m

Kategorie IV - st. žákyně
60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60m

Kategorie III - ml. žáci
60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4 x 60 m

Kategorie III - ml. žákyně
60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4 x 60 m

SOUTĚŽNÍ ŘÁD:

Okresní kola a krajská finále organizuje ČAS ve spolupráci s krajskými úřady. Republikové finále organizuje ČAS. Závodí se podle pravidel atletiky, rozpisu pro organizaci PR a propozic okresních kol a krajských finále.

Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

Okresní a obvodní kola (OK)
Pořadatelé OK jsou povinni rozeslat školám propozice 30 dní před konáním soutěže.

Krajská finále (KF)
Stadion, na kterém bude uspořádáno KF, musí splňovat podmínky pro mistrovské atletické závody (400 m dlouhý ovál s umělým povrchem, automatické měření, větroměr, zpracování výsledků v programu Atletická kancelář). Doporučuje se vybrat stadion, kde jsou 2 sektory na výšku a na dálku – není podmínkou. Pořadatelé KF jsou povinni rozeslat školám propozice 30 dní před konáním soutěže a informovat všechna postupující družstva po skončení termínu okresních kol.

Republikové finále (RF)
Organizuje atletický oddíl, který určí Český atletický svaz (ČAS). Pořadatel RF je povinen vydat propozice 2 měsíce před konáním soutěže a informovat všechna postupující družstva po skončení krajských finále.

POSTUPOVÝ KLÍČ:

Do krajského finále postupuje vítězné družstvo z okresních / obvodních kol v každé kategorii. V krajském finále startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ POKYNY:

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech PR (OK, KF a RF) mají všichni závodníci/závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.

DOKLADY PRO START:

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

OMEZENÍ STARTŮ:

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků/závodnic na všech úrovních soutěže (OF, KF, RF). V běhu na 4 x 60 m můžou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta. V okresních kolech mohou startovat 2 družstva za školu.

BODOVÁNÍ:

Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Boduje se za pomoci počítačového programu Atletická kancelář 2 - Pohár rozhlasu.

Výsledky okresních a obvodních kol, krajských finále a republikového finále se zpracovávají v programu Atletická kancelář 2 - Pohár rozhlasu.

VÝSLEDKY:

Okresní (obvodní) kola (OK)
Výsledky OK zašle pořadatel ihned po skončení soutěže prostřednictvím Atletické kanceláře 2 na web ČAS.

Krajská finále (KF)

Výsledky KF zašle pořadatel ihned po skončení soutěže prostřednictvím Atletické kanceláře 2 na web ČAS.
Centrální garant zpracuje výsledky z KF a zašle seznam postupujících družstev pořadateli republikového finále (RF) a na ČAS. Pořadatel RF oznámí postupujícím družstvům jejich účast v republikovém finále PR. ČAS zveřejní seznam postupujících škol na www.poharrozhlasu.cz a www.atletika.cz.

Republikové finále (RF)
Výsledky RF zašle pořadatel ihned po skončení soutěže prostřednictvím Atletické kanceláře 2 na web ČAS. Výsledky budou zveřejněny na www.poharrozhlasu.cz a www.atletika.cz.

ODMĚNY:

Odměny pro vítězná družstva (popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích v OK, KF zajišťuje ČAS (zpravidla poháry, medaile a diplomy pro družstva na 1. – 3. místě). Odměny pro vítězná družstva (popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích v RF zajišťuje AŠSK (zpravidla poháry a medaile pro družstva na 1. – 3. místě) a diplomy zajišťuje pro všechna družstva ČAS).

EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ:

Startovné se neplatí. Příspěvek na organizaci řešen s pořadateli. Financování je letos přes krajské úřady, DDM a AŠSK.

Informace pro pořadatele:

Titulární partneři soutěže mají vyhrazeno právo prezentace firmy na vlastní náklady v průběhu akce, na kterékoliv úrovni soutěže.

Kategorie III (mladší žáci a mladší žákyně) a kategorie IV - starších žáků a žákyň je zařazena do Sportovní ligy škol o Pohár ministra školství.
Více na www.sportovniligaskol.cz